"Mou tvář tepali sjetí andělé

neschopni pochopit pozemskou krásu

klouzali se na Dalího vousu- Jak bylo to veselé!

Teď pracují u potravního pásu."

středa 7. března 2012

Kapky času stékající po žirafích prstech / The drops of time are interflowing along the giraffe´s fingers

CZ:
Čas se roztéká jako Dalího hodiny, a já teču s ním. Cítím, jak líně protéká mezi mými prsty, jak je nudně olizuje a směje se vlastní relativitě. Směje se i mě, tvoru neschopnému  snést dlouhé dekadentní hodiny ve vzdělávacím ústavu, vždyť jsou dlouhé jako  žirafí krk! Žirafa namočená do růžové polevy jako donnut zavírá oči. A pigmentové skvrny by nejraději utekly z mé nohy. Však ať jdou, kdo se je prosil, aby mne doprovázely?
 Kočka přetekla k žirafám, žirafy uctívají kočku ve snové zemi. A nikdo netuší, o čem to vlastně mluvím. Už dvacet let,  mých dvacet relativních let komusi protéká mezi prsty, jsem to já? Bůh? Nebo něco mezi námi? Za jak dlouho se mé hodiny promění v mleté maso z Alberta? Můj žirafí krk, dosahující téměř k slavným branám nebeského pekla, se chtěl zkrátit, upadnout do krkové anonymity. A slova zase dostanou svůj svobodný význam, Toto je mé území, má vlastní realita. Bez světského materialismu a ublíženosti, pouhá říše snů a abstraktních citů heterosexuální lesbičky.

EN:
The time melts  as the Dalí´s clocks , I melt  too. I  can feel the time  flowing  lazily between my fingers, it licks them boringly and laughts about it´s own relativity. It laughts about me too-the creature uncapable to put up with very long decadent time at school. Those lessons are long as giraffe´s neck! The giraffe dipped in pink donnut´s topping closed her eyes. And the pigment spots want to run out of my leg.. I let them go, who asked them to stick on me anyway? The cat poured out to the giraffes and they worship her in the land of dreams. Nobody knows what I´m talking about. For twenty years. Twenty years has flown between someones fingers. Are they mine ? Do they belong to God ? Or something between us? How long will it také till my clock will turn into minced meat from a hypermarket? My giraffe´s neck, almost reaching for the heaven hell´s door wanted to be shorten, fall into anonymity. And the words will get their meaning of freedom . This is my land, my reality. Without foolish materialism and hurtness. Just the land  of  dreams  and abstract feelings of the heterosexual lesbian.

Žádné komentáře:

Okomentovat